Ubezpieczenia majątku

Ubezpieczenia majątku

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

Jest to ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem mienie Ubezpieczonego od wszystkich zdarzeń z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych z zakresu ubezpieczenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Jest to ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem mienie Ubezpieczonego od ognia i innych zdarzeń losowych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Zakres tego ubezpieczenia poza wypłatą odszkodowania za skradzione mienie pokrywa także koszty remontu pomieszczeń w przypadku dewastacji mienia oraz koszty naprawy zabezpieczeń (np. zamków, alarmów).

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Ubezpieczeniem tym objęte są szkody w np. szybach wystawowych, lampach, plafonach, reklamach świetlnych itp.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Sprzęt elektroniczny objęty jest ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych. (np. przepięcia).

Proszę wypełnić formularz, aby obliczyć składkę.

Mieszkanie
Określ sumy ubezpieczenia
Dane kontaktowe