Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC deliktowej 

OC deliktowe obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim czynem niedozwolonym.

Ubezpieczenie OC kontraktowej 

Podstawą odpowiedzialności kontraktowej jest niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie określonego zobowiązania (kontraktu). Jeżeli jakieś nieprawidłowości w wykonaniu tego zobowiązania spowodują zaistnienie szkody po jednej ze stron, ma ona prawo domagać się jej naprawienia.

Ubezpieczenie OC za produkt 

OC za produkt obejmuje szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego

Ubezpieczenie OC przewoźnika

Ubezpieczeniem tym objęta jest działalność przewoźnika z tytułu zawartych umów o przewóz mienia.

Ubezpieczenie OC zawodowej

Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu np. lekarza, brokera, adwokata, księgowego.